Co to jest histereza? Jaką wartość ustawić?

Histereza jest parametrem, który określa dopuszczalną różnicę między aktualną temperaturą (wody grzewczej lub temp. pokojowej) a aktualnym żądaniem temperaturowym.  Po przekroczeniu tej różnicy temperatur urządzenie zostanie ponownie uruchomione, by osiągnąć wymaganą temperaturę, ustawioną na sterowniku.

 

Na sterowniku pompy ciepła można ustawić następujące histerezy:

 

a. Histereza temp. wody użytkowej [˚C] – ΔT1 – według pomiarów temperatury
w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej (czujnik T1): ogrzewanie wody rozpoczyna się, jeśli jej temperatura w zasobniku spadnie o wartość ΔT1 w stosunku do żądanej temperatury ciepłej wody użytkowej.

 

Przykład: 
Gdy temperatura ciepłej wody użytkowej zostanie ustawiona na 45°C, a histereza załączenia pompy ciepła zostanie ustawiona na 5°C, urządzenie rozpocznie ogrzewać wodę w zbiorniku dopiero, gdy temperatura (mierzona wg czujnika T1) spadnie poniżej 40°C.

 

Zalecenia:

Im mniejszą wartość Δ T1 ustawimy, tym częściej pompa ciepła będzie się uruchamiała ale na krótszy czas. Ustawienie wysokiej wartości Δ T1 spowoduje, że temperatura w zbiorniku będzie spadać do niższych wartości przez to pompa ciepła będzie uruchamiała się rzadziej, ale na dłuższy czas. Zaleca się, aby ilość włączeń pompy ciepła na CWU w ciągu doby nie przekraczała pięciu. Oczywiście finalna ilość uruchomień zależeć będzie od pojemności zasobnika oraz ilości pobieranej ciepłej wody. W standardowym przypadku wartość histerezy nie powinna być mniejsza niż 4. Im niżej w zasobniku zlokalizowany jest czujnik T1 tym większa powinna być nastawa tego parametru, z uwagi na obniżenie temperatury, które następuje wraz z napływem świeżej wody (dlatego też stabilniejsza warunki temperaturowe występują w górnej strefie podgrzewacza i tam zalecany jest montaż czujnika T1).

 

b. Histereza temp. wody grzewczej [˚C] – ΔT2 –  według pomiarów temperatury wody grzewczej:

  • w buforze (czujnik T2) w przypadku konfiguracji 1 lub 3 układy z buforem pełniącym rolę sprzęgła hydraulicznego.W tym przypadku określamy o ile stopni może obniżyć się temperatura wody w buforze centralnego ogrzewania, aby pompa ciepła uruchomiła się ponownie w celu jej podgrzania do zadanej temperatury.

 

Przykład:
Gdy temperatura wody w buforze zostanie ustawiona na 35°C, a histereza temp. wody grzewczej na 3°C, urządzenie rozpocznie ogrzewać wodę w buforze dopiero, gdy temperatura spadnie poniżej 32°C.

 

Zalecenia:

Im mniejszą wartość histerezy (ΔT2) ustawimy, tym częściej pompa ciepła będzie się uruchamiała, ale na krótszy czas. Ustawienie wysokiej wartości ΔT2 spowoduje, że temperatura w zbiorniku będzie spadać niżej. Przez to pompa ciepła będzie uruchamiała się rzadziej, ale na dłuższy czas. Należy zwrócić uwagę, że pod kątem zachowania długoletniej pracy urządzenia, zalecana jest mała liczba uruchomień sprężarki, dlatego lepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie większej histerezy, równocześnie pamiętając aby nie dopuszczać do zbyt dużego wystudzenia bufora. Fabrycznie przypisywana wartość tego parametru to 4°C.

 

  • na wlocie do wymiennika pompy ciepła (czujnik T3) układy bezpośrednie konfiguracja 8 (bez bufora lub z buforem wpiętym szeregowo)

 

W konfiguracji 8, pompa ciepła zostanie z kolei wyłączona jeżeli temperatura na powrocie do skraplacza T3 będzie większa niż temperatura żądana dla wody grzewczej plus ustawiona wartość histerezy temp. wody grzewczej (będzie to chwilowe wyłączenie pompy ciepła, koniec procesu grzania nastąpi w momencie osiągnięcia wymaganej temp. w pomieszczeniach, mierzonej wg czujnika T12.

 

c. Histereza temp. pokojowej [°C] –  według pomiarów temperatury pokojowej (czujniki T12 lub T13): parametr definiuje akceptowalny spadek temperatury pokojowej.

 

Zalecenia:

Mniejsza histereza spowoduje stabilniejsze warunki komfortu termicznego mieszkańców (mniejszy dopuszczalny spadek temperatury w pomieszczeniach). Nastawa fabryczna wynosi 0,2°C. Taka wartość pozwala utrzymać stabilne warunki termiczne w budynku i pozwoli zmniejszyć cykle rozmrażania parowacza. Bardzo ważnym aspektem jest poprawne zlokalizowanie czujników T12 oraz T13- zalecania co do montażu zawarte są w instrukcji urządzenia.

Opublikowano: 07.09.2022