REGULAMIN PROGRAMU PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI na ZESTAWY SŁONECZNE HEWALEX

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest firma Hewalex z siedzibą w Bestwince, 43-512, ul. Witosa 14a, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Program obejmuje wyłącznie urządzenia zainstalowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Program rozpoczyna się 1 września 2009 roku i będzie trwał do odwołania.
1.4. Programem objęte są zestawy słoneczne skonfigurowane wg aktualnej oferty handlowej firmy Hewalex.

II. Warunki uczestnictwa w Programie
2.1. Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób,
które zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2.2. Udział w Programie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady Programu
3.1. Każdy, kto zakupi zestaw słoneczny, objęty Programem i zarejestruje go zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.2 niniejszego regulaminu otrzymuje: a) dodatkowy 1 rok gwarancji na poszczególne elementy zestawu: – kolektory słoneczne, – zespół pompowo-sterowniczy, – podgrzewacz; b) elektroniczną wersję gwarancji obejmującą w jednym dokumencie elementy całego zestawu, przechowywaną w bazie elektronicznej Organizatora; c) powiadomienie, na podany adres e-mail, o terminach czynności serwisowych i kontrolnych wynikających z warunków gwarancji; d) powiadomienie instalatora o terminach czynności serwisowych i kontrolnych, pod warunkiem wskazania go podczas rejestracji zestawu. 3.2. Zgłoszenia udziału w Programie można dokonać w jeden z dwóch poniżej opisanych sposobów: a) poprzez rejestrację zestawu słonecznego na stronie internetowej www.hewalex.pl gdzie należy podać: numer zestawu, imię i nazwisko, adres zamontowania instalacji, adres poczty elektronicznej, numery fabryczne elementów zestawu; b) poprzez kontakt telefoniczny z działem handlowym firmy Hewalex, podając ww. dane.
3.3. Rejestracji należy dokonać w okresie 6 miesięcy od daty wyprodukowania zestawu. 3.4. Uczestnik Programu, po poprawnej rejestracji, otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji wraz z elektroniczną wersją gwarancji. 3.5. Aby skorzystać z objętej gwarancją naprawy serwisowej należy przedstawić: a) dokument zakupu zestawu, b) numer zestawu słonecznego. 3.6. Szczegółowe warunki gwarancji na Produkty objęte Programem znajdują się w kartach gwarancyjnych otrzymanych przy zakupie towaru, dostępnych również po zalogowaniu się na stronie Organizatora. 3.7. Okres Gwarancji liczony jest od daty zakupu widniejącej na dokumencie zakupu.

IV. Reklamacje i roszczenia dotyczące Programu
4.1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych podczas rejestracji uczestników lub zmianę informacji podanych przy rejestracji, uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem. Uczestnik ma możliwość aktualizacji swojej karty rejestracyjnej, logując się na stronie www.hewalex.pl przez podanie numeru zestawu oraz adresu e-mail.
4.2. Nieczytelne dowody zakupu są nieważne.
4.3. Reklamacje odnośnie przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
4.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
4.5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 4.7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Postanowienia końcowe
5.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Programu pod adresem Organizatora oraz na stronie internetowej.
5.2. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z art. 24 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5.3. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez uczestników Programu jest Organizator. Dane uczestników Programu przetwarzane będą przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Organizatora.
5.5. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją warunków Programu określonych w niniejszym Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do obsługi Programu.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Programu.