M1A-WH3-K1-2

SCHEMAT M1A-WH3-K1-2: PCCO MONO układ biwalentny z kotłem automatycznym: przygotowanie CWU oraz trzy obiegi grzewcze. Brak funkcji magazynu ciepła.

Źródła grzewcze M1A: Pompa ciepła PCCO monoblok, kocioł automatyczny (gazowy, olejowy) oraz podgrzewacz 1-wężownicowy CWU.

Zastosowanie WH3: Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej [CWU] oraz trzy obiegi grzewcze: obieg [CO1] z podmieszaniem realizujący ogrzewanie podłogowe, obieg [CO2] oraz [CO3] pracujące w oparciu o grzejniki lub klimakonwektory. Brak możliwości realizacji funkcji magazynu ciepła.

Wymagany nr konfiguracji K: 1

Wersja schematu: 2

Opis funkcjonowania: 

Sterownik umożliwia obsługę trybu grzania ciepłej wody użytkowej oraz wysterowania układu centralnego ogrzewania w trybie grzania lub chłodzenia. Priorytetem jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Centralne ogrzewanie realizowane jest przez trzy obiegi grzewcze za buforem. Zasobnik buforowy zamontowany równolegle, pełniący funkcje sprzęgła hydraulicznego. Brak możliwości korzystania
z funkcji „Magazyn ciepła” z uwagi na brak zaworu mieszającego – wspólnego dla wszystkich obiegów grzewczych. Celem skonfigurowania obiegu [CO3] konieczne jest wypięcie fabrycznego czujnika [T8]
i zastąpienie go czujnikiem pokojowym lub termostatem, który należy umieścić w reprezentatywnym dla obiegu pomieszczeniu.

Temperatura wody grzewczej, jest określana automatycznie w oparciu o ustawioną krzywą grzewczą oraz wskazania temperatury zewnętrznej, w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej [T14].

Szczytowym źródłem ciepła do celów grzewczych oraz celów CWU jest współpracujący
z pompą ciepła automatyczny kocioł grzewczy np. gazowy lub olejowy [KA]. Wysterowanie kotła automatycznego z sterownika pompy ciepła, poprzez wykorzystanie napięcia 230V z rozdzielni PCCO do zasilania cewki przekaźnika; podłączenie zgodnie z instrukcją kotła.

W trybie CWU sterownik umożliwia wysterowanie pompy cyrkulacyjnej, jej praca możliwa jest tylko
w trakcie trwania programu czasowego CWU komfort. Istnieje możliwość ustawienia trybu komfortowego dla  pracy pompy cyrkulacyjnej  (podtrzymanie minimalnej temp. w obiegu cyrkulacji, zgodnie z wprowadzoną nastawą) w tym celu należy zamontować przylgowo na rurociągu czujnik temperatury [T9] w pobliżu króćca  przyłączeniowego cyrkulacji zasobnika CWU (około 1 metr od króćca).

Pompy ciepła PCCO modele MONO wyposażone są w Moduł Zabezpieczający PZ HX, który pełni funkcje pomiarowo-zabezpieczające i umożliwia pracę pompy ciepła konstrukcji monoblok bezpośrednio na wodzie grzewczej. Celem rozszerzenia jego funkcjonalności o pomiar przepływu, produkowanej energii cieplnej oraz współczynnika COP, układ należy rozszerzyć o impulsowy przepływomierz elektroniczny [M.IMP].

Wskazówki dotyczące projektowania i montażu:

  • Armaturę oraz przewody dobrać na podstawie wymaganego przepływu dla pompy ciepła. [wymagany przepływ]
  • Zawrócić uwagę, by powierzchnia wymiany ciepła w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej była wystarczająco duża, to jest minimum 0,2 m2/kW.
  • Należy spełniać wymagania odnośnie jakości wody do napełniania i uzupełniania zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji. [wymagania dla wody grzewczej]
  • Pompa ciepła przeznaczona jest do pracy w układzie zamkniętym.
  • Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wyposażona w urządzenia, które zabezpieczą ją przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia roboczego i maksymalnej temperatury roboczej. Urządzenia te należy dobrać i zamontować zgodnie z PN-EN 12828.
  • W celu zoptymalizowania pracy pompy ciepła zaleca się aby zbiornik buforowy, zapewniał sumaryczny zład wody na poziomie co najmniej 15 l/kW maksymalnej mocy grzewczej [moc grzewcza (A7W35)].

Do pobrania